ÜYE GİRİŞİSİTE İÇİ ARAMA

Yönetmelikler


Yasalar


Yönergeler


Sektörel Teşvik


Formlar


NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERİNE AİT ALAN/ALANLARA SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİN İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


Yazdır

TEBLİĞ

 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:

 

NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERİNE AİT ALAN/ALANLARA SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİN

İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 - 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

"a) Örgün eğitim kurumları, dershaneler ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 100 (yüz) metre mesafede bulunması,"

 

"(2) Birinci fıkrada belirtilen şartların uygunluğu, nargilelik tütün mamulü içimi yapılacak işyerlerinin faaliyete geçmesi için gerekli olan işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili merci tarafından tespit edilerek belgelendirilir."

 

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"g) Nargilelik tütün mamulü ile tütün ihtiva etmeyen ancak nargile aparatında nargilelik tütün mamulünü taklit eder tarzda tüketilen ürünler, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınan iş yerlerinin açık alanları dışında tüketime sunulamaz."

 

MADDE 3 - Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"MADDE 7 - (1) Bu Tebliğe konu ürünlerin, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınan iş yerlerinin varsa kapalı alanlarında tüketime sunulması halinde, 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre idarî para cezası verilir. Söz konusu fiilin bir yıllık dönemde tekerrürü halinde aynı maddenin onaltıncı fıkrası hükmü uygulanır.

 

(2) Bu Tebliğe konu ürünleri, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınan iş yerlerinin varsa kapalı alanlarında tüketen kişilere, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre idarî para cezası verilir.

 

(3) Bu Tebliğe konu ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satanlara veya tüketimlerine sunanlara, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 194 üncü maddesi hükmüne göre yaptırım uygulanır.

 

(4) Bu Tebliğin diğer hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında ise 4207 sayılı Kanun, 4733 sayılı Kanun ve 4703 sayılı Kanun hükümleri kapsamında gerekli idarî yaptırımlar uygulanır."

 

MADDE 4 - Aynı Tebliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

"EK MADDE 1 - (1) Tütün ihtiva etmeyen ancak nargile aparatı ile nargilelik tütün mamulünü taklit eder tarzda tüketime sunulan ürünler, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hariç olmak üzere bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

 

(2) Tütün ihtiva etmeyen ancak nargile aparatı ile nargilelik tütün mamulünü taklit eder tarzda tüketilen ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için Kurumdan izin alınması zorunludur. Piyasa arz izni bulunmayan bu ürünler satılamaz ve tüketime sunulamaz."

 

MADDE 5 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 - Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.